Algemeen voorwaarden QQL

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Opdrachtnemer : QQL
Opdrachtgever : Klant van QQL
Opdracht : de door opdrachtgever aan opdrachtnemer gegeven opdracht.

Artikel 2. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtgever ten behoeve van opdrachtnemer verrichtte werkzaamheden tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
3. Indien een of meerdere van de in deze voorwaarden opgenomen bepalingen op enig moment, al dan niet ten gevolge van wettelijke wijziging(en) nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen wordt.

Artikel 3. Basis en voorwaarden van de te verrichten werkzaamheden
1. Opdrachtnemer verricht zijn werkzaamheden op uurbasis tenzij tussen partijen anders overeengekomen is.
2. Opdrachtnemer kan zijn werkzaamheden ook tegen een tevoren overeengekomen bedrag verrichten.
3. Indien de werkzaamheden tegen een tevoren overeengekomen bedrag verricht worden is dit bedrag enerzijds gebaseerd op een reëel honorarium per uur, anderzijds op basis van een inschatting van de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden.
4. Indien de werkzaamheden tegen een tevoren overeengekomen bedrag verricht worden is de inschatting van uren gebaseerd op basis van de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie met betrekking tot de zaak waarvoor opdrachtnemer werkzaamheden verricht.
5. Indien tussen partijen geen afspraken gemaakt worden verricht opdrachtnemer haar werkzaamheden op uurbasis.
6. Alle door opdrachtnemer genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
7. Prijsopdrachten noch het werken op deze of gene basis gelden niet automatisch voor een volgende opdracht.

Artikel 4. Ter beschikking stelling van informatie en medewerking
De opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever is tevens gehouden opdrachtnemer steeds en zo spoedig mogelijk van nieuwe informatie c.q. ontwikkelingen op de hoogte te brengen die relevant zijn door de zaak waarvoor opdrachtgever aan opdrachtnemer een opdracht verstrekt heeft.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij
1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uit.
2. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren.
3. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voorzover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
5. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of op een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door of namens opdrachtnemer benodigde faciliteiten.

Artikel 6. Wijziging van de opdracht, meerwerk
1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
2. Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdracht uitvoering, zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit – indien tevoren een prijs overeengekomen was – als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De opdrachtnemer is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3. In afwijking van lid 2 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De opdracht tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, namelijk voor de duur van de werkzaamheden die met de opdracht gemoeid zijn tenzij uit aard van de werkzaamheden anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer dus schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 8. Tarieven
1. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf- en  verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
2. In het tarief van opdrachtnemer zijn administratiekosten inbegrepen.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden
1. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en opdrachtnemer anders is overeengekomen. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de opdrachtgever bedragen elke keer € 25,00 die ten laste van opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van opdrachtnemer.
3. Indien de betaling na de vervaldatum achterwege blijft, kan de opdrachtnemer de uitvoering van werkzaamheden opschorten totdat betaling is geschiedt.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
6. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 10. Afsluiting opdracht
1. De opdracht is afgesloten indien de factuur waarop ‘eindafrekening’ met zoveel woorden vermeld staat, verzonden is of dit anderszins uit de rekening blijkt.
2. Indien en zolang deze eindafrekening nog niet door opdrachtgever betaald is geldt voor alle eventueel door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud alsmede een voorbehoud ter zake van al zijn rechten en weren.
3. De opdrachtgever kan zich geen rechten voorbehouden tenzij nog sprake is van de in artikel 12 genoemde termijnen.
4. Indien de rekening betaald is, is opdrachtgever niets meer aan opdrachtnemer verschuldigd tenzij eerder rekeningen en/of de kosten van inning van eerdere rekeningen nog niet door opdrachtgever voldaan zijn.

Artikel 11. Onderzoek, reclames en klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 12. Opzegging
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst, met inachtneming van wat in dit artikel bepaald is, te allen tijde opzeggen.
2. Opdrachtgever kan de overeenkomst alleen opzeggen indien sprake is van omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst niet bij opdrachtgever bekend waren nog bekend konden zijn en op grond waarvan redelijkerwijs de voortzetting van de overeenkomst niet van haar gevergd kan worden.
3. Bij voortijdige opzegging door opdrachtgever heeft opdrachtnemer recht op betaling van de tot dan tot door haar verrichte werkzaamheden dan wel compensatie van het tevoren overeengekomen bedrag. Indien sprake is van een tevoren overeengekomen bedrag zal 50% van het bedrag waarvoor door opdrachtnemer nog geen werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever verricht zijn als afkoopsom door opdrachtgever aan opdrachtnemer betaald worden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
4. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal opdrachtnemer desgevraagd en in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
6. Opdrachtnemer kan de overeenkomst opzeggen indien hij meent niet langer aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen dan wel sprake is van omstandigheden op grond waarvan voorzetting van de overeenkomst voor hem bezwarend zou kunnen zijn.
7. Voortijdige opzegging dient gemotiveerd en schriftelijk bevestigt te worden, waarbij een opzegtermijn van twee weken in acht genomen wordt.

Artikel 13. Opschorting en ontbinding
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:
– opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de opdracht opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden c.q. haar werkzaamheden te staken indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer gevergd kan worden dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.
4. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
1. Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door verlies van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.

Artikel 15. Vrijwaringen
1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
2. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16. Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van gegevens, documenten, bestanden en dergelijke blijft te allen tijde bij de opdrachtgever liggen die ervoor zorgt draagt zelf altijd het origineel dan wel in voorkomende gevallen, een kopie ervan onder zich te houden.

Artikel 17. Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch op grond van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voorzover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 18. Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 19. Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Modellen, methodieken, en cursussen die ontwikkeld en/of gegeven worden door opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
3. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, cursusmateriaal en dergelijke ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte stukken, zijn te gebruiken door de opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
4. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20. Geschillen
1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerst instantie in goed en constructief overleg op proberen te lossen waarbij zo nodig een onafhankelijke en door beide partijen aanvaarde derde – bijvoorbeeld een geregistreerde mediator – optreden kan.
2. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil op te lossen op de wijze zoals in lid 1 van dit artikel omschreven wordt het geschil beslecht door de rechtbank in de vestigingsplaats van opdrachtnemer.

Artikel 21. Toepasselijk recht
Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

Artikel 22. Wijzigingen
Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van opdrachtnemer: www.qql.nl. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de opdracht.